ค่ายข้าวภาคใต้

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

11 - 18 ตุลาคม 2552

อนุชนผู้เข้าค่าย 19 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาววรัญญา เหล่าสุขชุมพรวษท.ชุมพร
2นางสาวเดือน ศรีวิชานครราชสีมา วษท.นครราชสีมา
3นางสาวบุญเหลือ ณรงค์ศักดิ์อุดมนครราชสีมา วษท.นครราชสีมา
4นายอาคม แสงสว่างนครราชสีมา วษท.นครราชสีมา
5นายอภิเชษฐ์ ภิรักษ์ศักดิ์ นครราชสีมา วษท.นครราชสีมา
6นายศักดา เสือบุญทองนครศรีธรรมราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
7นางสาวระวิวรรณ ชูวิเชียรนครศรีธรรมราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
8นายอภิรัตน์ จงปัตนาบุรีรัมย์วษท.นครราชสีมา
9นายอโนเชาว์ ด้วงทองพัทลุงวษท.พัทลุง
10นายอณุชัย ฟักทองพัทลุงวษท.พัทลุง
11นายเกริกศักดิ์ มุขสงพัทลุงวษท.พัทลุง
12นายโชติวัฒน์ แก้วหล้า พัทลุงวษท.พัทลุง
13นายปานเทพ เทพหนูพัทลุงวษท.พัทลุง
14นางสาวสายสุดา ชุมทองพัทลุงวษท.พัทลุง
15นายอภินันท์ ดำช่วยพัทลุงวษท.พัทลุง
16นายทัศน์พล ชูทองพัทลุงวษท.พัทลุง
17นางสาววิภาดา สมผุดพัทลุงวษท.พัทลุง
18นางสาวนิตยา รักษาณี สงขลาโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
19นางสาวมุกดา ปานนุกูลสงขลาวษท.พัทลุง

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดพิธี

คุณงามชื่น คงเสรี ผู้แทนมูลนิธิฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

คุณเลิศเกียรติ จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงบรรยายเรื่อง การผสมพันธุ์ข้าว
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
Scroll to Top