ค่ายข้าวภาคกลาง

ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

11 - 19 ตุลาคม 2551

อนุชนผู้เข้าค่าย 17 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวจิราภรณ์ หมูกาวพัทลุงโรงเรียนควนขนุน
2นายดำรงค์เดช รักงามกาญจนบุรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
3นายสมเกียรติ สมคำกาญจนบุรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
4นางสาวภาคินี สุขเสงี่ยมราชบุรีโรงเรียนนารีวิทยา
5นางสาวนฤมณ จิวจรัสรงค์ สุพรรณบุรีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
6นางสาวสายรุ้ง โพธิ์อ่ำสุพรรณบุรีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
7นางสาวดวงฤทัย ป้อมเพชรปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล
8นายเดชานนท์ บรรดาศักดิ์นครราชสีมาโรงเรียนภู่วิทยา
9นายสันติ สุนทรอารีย์เชียงรายวษท.เชียงราย
10นายไกรสร เงาโคกสูงนครราชสีมาวษท.นครราชสีมา
11นายคมกฤช ศักดิ์กระโทกนครราชสีมาวษท.นครราชสีมา
12นางสาวกัลยา แซ่กือพะเยาวษท.พะเยา
13นายอนุชนา จารุภคเลิศพะเยาวษท.พะเยา
14นายมงคลชัย ปรีเถื่อนราชบุรีวษท.ราชบุรี
15นายสายธาร ชั้วเอ้ราชบุรีวษท.ราชบุรี
16นางสาวนิลเนตร ภูสีโสมเลยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
17นางสาวสุมลฑา เที่ยงน้อยอุตรดิตถ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
เป็นประธาน

ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
กล่าวต้อนรับ

อ.สรสิทธิ์ มอบของที่ระลึกแก่ ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิฯ
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top