ค่ายข้าวภาคเหนือ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

13 - 19 ตุลาคม 2551

อนุชนผู้เข้าค่าย 19 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นายนิรุทธิ์ ธรรมธิเชียงใหม่โรงเรียนไชยปราการ
2นางสาวเนตรชนก เอ็มจิ๋วนครสวรรค์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
3นายณัฐวุฒิ โพธิ์เขียวนครสวรรค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
4นายปัทม์ ห้าวหาญคุณธรรมตากโรงเรียนพบพระวิทยาคม
5นายวันเฉลิม ทรงบุญธรรมตากโรงเรียนพบพระวิทยาคม
6นายวัลลภ มณีเขียวกำแพงเพชรโรงเรียนวัชรวิทยา
7นางสาวจุฑามาศ กองกูลขอนแก่นโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
8นายอภิชัย กะตะศิลาขอนแก่นวษท.ขอนแก่น
9นายจิรยศ ตันเบ็ตชัยภูมิวษท.ชัยภูมิ
10นายอาทิตย์ ศรีบุญเรืองชัยภูมิวษท.ชัยภูมิ
11นางสาวจตุรพร เราเท่าเชียงใหม่วษท.เชียงใหม่
12นายสันติ ต๊ะสมเชียงใหม่วษท.เชียงใหม่
13นางสาวศันสนีย์ ฉิมพลีพิจิตรวษท.พิจิตร
14นายสรศักดิ์ คงเพ็ชรเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
15นางสาวสุวนันท์ บุญเรืองเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
16นางสาวอัจฉรา ไชยเขียวเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
17นายเกรียงศักดิ์ จันทร์สว่างสุโขทัยวษท.สุโขทัย
18นายบุญทวี ศึกษาสุโขทัยวษท.สุโขทัย
19นางสาวสุภารัตน์ ค้ำอ้อขอนแก่นวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เป็นประธานเปิดพิธี

นายวรวัฒน์ มัคเจริญ ผอ.วษท.พิจิตร กล่าวต้อนรับ

ศึกษาดูงาน ณ. โรงสี พิจิตรพันธุ์ ไรซ์ เพิร์ลลิ่ง จำกัด
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top