ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

13 - 19 ตุลาคม 2551

อนุชนผู้เข้าค่าย 20 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวกรุณา เกษคำขวามหาสารคามโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
2นางสาวพิกุลพร แก้วผงมหาสารคามโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
3นางสาวอาธิชา ศิริอามาตย์มหาสารคามโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
4นางสาวดวงเนตร กุตระใสศรีสะเกษโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
5นายอานนท์ ศิริพันธ์ศรีสะเกษโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
6นางสาวเกศกนก เส้นเกษอุบลราชธานีโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
7นางสาวจารุณี โสมสุพรรณอุบลราชธานีโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
8นางสาวหนึ่งฤทัย บัวใหญ่อุบลราชธานีโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
9นางสาวยุภาภรณ์ ชาญญานนท์ศรีสะเกษโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
10นางสาวสุมาลี นามเหลามุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
11นางสาวกานต์วลี พลเยี่ยมนครพนมวษท.นครพนม
12นายคมกฤษ นวลตานครพนมวษท.นครพนม
13นายปรีชา ปิตพรมนครพนมวษท.นครพนม
14นายวชิระ ศรีมันตะยโสธรวษท.ยโสธร
15นายศุภชัย บุญภิละยโสธรวษท.ยโสธร
16นายสมชาย ศิลารักษ์ ยโสธรวษท.ยโสธร
17นางสาวปรางทิพย์ โลมจันทร์ ร้อยเอ็ดวษท.ร้อยเอ็ด
18นางสาวอัมพร เศษไธสงร้อยเอ็ดวษท.ร้อยเอ็ด
19นางสาวทาริกา พระสว่างอุดรธานีวษท.อุดรธานี
20นางสาวเพ็ญฤดี ดาบพิมพ์จับอุดรธานีวษท.อุดรธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดพิธี

นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผอ.วษท.อุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ

อนุชนปฏิบัติการเตรียมดินโดยใช้แรงงานคน
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว และ อนุชนดูงานที่โรงสีข้าวเจียเม้ง จ.ศรีสะเกษ
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top