ค่ายข้าวภาคกลาง

ณ สำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

7 - 11 ตุลาคม 2550

อนุชนผู้เข้าค่าย 20 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1น.ส.จุรีรัตน์ โพธิ์เอี่ยมพัทลุงร.ร.ตะโหมด
2นายสมบัติ บุตรแสนคมสกลนครร.ร.เต่างอยพัฒนศึกษา
3ด.ช.ธนพงศ์ สุขปัญญาสิงห์บุรีร.ร.บางระจันวิทยา
4น.ส.กำไรทิพย์ ขำชมลพบุรีร.ร.วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
5นายลิขิต หนวดเปี้ยขอนแก่นร.ร.หนองเรือวิทยา
6นายชาติชาย หร่ายกลางนครราชสีมาวษท.นครราชสีมา
7น.ส.ทิพย์วิมล พานชนะนครราชสีมาวษท.นครราชสีมา
8นายสมพงษ์ พันธ์แสนนครราชสีมาวษท.นครราชสีมา
9นายเอกชัย เจริญศรีนครราชสีมาวษท.นครราชสีมา
10นายเชาวลิต ด้วงกูลนครศรีธรรมราชวษท.นครศรีธรรมราช
11นายบุญประสิทธิ์ ไสยาวันนครสวรรค์วษท.นครสวรรค์
12นายราเชนทร์ สายทองนครสวรรค์วษท.นครสวรรค์
13น.ส.นธิกามาศ แซ่หลอเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
14น.ส.ปิยะนุช หาดแมนเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
15น.ส.ศิริพร คำมีเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
16น.ส.เสาวลักษณ์ เดินสันเทียะเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
17นายธนาทิพย์ หลานวงษ์อุดรธานีวษท.อุดรธานี
18นายรชานนท์ ป้องสงครามอุดรธานีวษท.อุดรธานี
19น.ส.อัมพร ปะวะรังอุดรธานีวษท.อุดรธานี
20นายเอกภพ บุญมีประเสริฐอุดรธานีวษท.อุดรธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : รศ.ดร.ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์
ผอ.สำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับ

ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

อนุชนเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท นครหลวงค้าข้าว
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top