ค่ายข้าวภาคเหนือ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

7 - 11 ตุลาคม 2550

อนุชนผู้เข้าค่าย 20 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นายพนม โพทะโสลำปางร.ร.บ้านอ้อน
2นายวัชระพันธ์ แก้วชมพูลำปางร.ร.บ้านอ้อน
3นายเดี่ยว ภารรักษาเชียงรายวษท.เชียงราย
4นายวีระยุทธ ร่มพนาธรรมเชียงรายวษท.เชียงราย
5นายสมชาย จูต้องเชียงรายวษท.เชียงราย
6นายปิยะพงษ์ โดงเย็นเชียงใหม่วษท.เชียงใหม่
7นางสาวปิยวรรณ ครองดีพะเยาวษท.พะเยา
8นายวันเฉลิม หมอยาดีพะเยาวษท.พะเยา
9นายวินัย ใจกว้างพะเยาวษท.พะเยา
10นายสหชัย กาญจนเวโรจน์พะเยาวษท.พะเยา
11นางสาวสุรีฉาย คงขยันพะเยาวษท.พะเยา
12นางสาวโสพิศ แสนโซ้งพะเยาวษท.พะเยา
13นายสมชาย ศักดิ์เจริญชัยกุลพิจิตรวษท.พิจิตร
14นายนพดล อารยะไพฑูรย์ลำพูนวษท.ลำพูน
15นางสาวปิยนุช แซ่ลีลำพูนวษท.ลำพูน
16นายวิชาญ อนุชนวีระการลำพูนวษท.ลำพูน
17นายสำรวย ประยูรยินดีลำพูนวษท.ลำพูน
18นายฉัตรชัย คำเพ็งสุโขทัยวษท.สุโขทัย
19นายมงคล คมปราดสุโขทัยวษท.สุโขทัย
20นายสมพงษ์ ค้างคีรีสุโขทัยวษท.สุโขทัย

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายธนเษก อัศวานุวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานเปิดพิธี

ผอ.วษท.พะเยา กล่าวปฐมนิเทศ

อนุชนทดลองหว่านเมล็ดข้าวในแปลงนา
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ผอ.วษท.พะเยา ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อนุชน
Scroll to Top