ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

7 - 11 ตุลาคม 2550

อนุชนผู้เข้าค่าย 20 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวนิพัชรา สุภาจันทร์ อำนาจเจริญร.ร.นาเวียงจุลดิสวิทยา
2นายวุศรุฒน์ เทพารักษ์อำนาจเจริญร.ร.นาเวียงจุลดิสวิทยา
3นางสาวสุมาลี เกษกุลอำนาจเจริญร.ร.นาเวียงจุลดิสวิทยา
4นายสมศักดิ์ สายศรีร้อยเอ็ดร.ร.ม่วงมิตรวิทยาคม
5นางสาวสุดาวรรณ จันทร์ใจร้อยเอ็ดร.ร.ม่วงมิตรวิทยาคม
6นางสาวพัชราพร อาจวิชัยมุกดาหารร.ร.หนองสูงสามัคคีวิทยา
7นางสาวอัจจาภรณ์ นามเหลามุกดาหารร.ร.หนองสูงสามัคคีวิทยา
8นายทศพร เชียงขวางนครพนมวษท.นครพนม
9นายมนัส บุตคุปนครพนมวษท.นครพนม
10นายประวิทย์ ศิริโตมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
11นายวีรศักดิ์ เกิดแจ้งมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
12นางสาวสุธิพร สุขพลสงครามมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
13นายอนุชา มีธรรมมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
14นายชินกร สุนทรภักดี ยโสธรวษท.ยโสธร
15นายทรงยศ มาสขาวยโสธรวษท.ยโสธร
16นายสมโภชน์ สมมาศยโสธรวษท.ยโสธร
17นายวรวุฒิ ผิวอ่อนอุบลราชธานีวษท.อุบลราชธานี
18นายวีระพล บุญชิดอุบลราชธานีวษท.อุบลราชธานี
19นายวุฒิไกร สิงห์ชาอุบลราชธานีวษท.อุบลราชธานี
20นายสาวิตรี คำนาโฮมอุบลราชธานีวษท.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้แทนมูลนิธิฯ
ประธานกล่าวเปิดงาน

อ.เสมา บุญญสิริ กล่าวรายงาน

อนุชนดูงานโรงสีข้าว บ้านนาโซ่ อ.กุดชุม
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top