HEAD-LOGO-NEW-2.png

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับข้าวและชาวนา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวนาไทย ทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจด้าน การพัฒนาข้าวไทย และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาพระองค์ท่าน จึงทำให้แผ่นดินไทยกลายเป็น “แผ่นดินทอง” ความทุกข์ยากลำบากแปรเปลี่ยนเป็นสุขสบาย อยู่แบบพอเพียง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและชาวนามากมาย

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

“ที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาส ได้เข้าร่วมในพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาวขวัญในวันนี้ ซึ่งถ้าคิดไปก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เพราะว่า ทั่วโลกนี้ดูเหมือนจะมีแต่เมืองไทยที่มีพิธีของส่วนกลาง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตร…”

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ทรงพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ดำเนินการทาง ด้านการเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างและ เป็นแหล่งความรู้ ทรงทุ่มเทเพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะการทดลองเกี่ยวกับ การผลิตข้าวอย่างครบวงจร ภายในบริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน…

ธนาคารข้าว

ทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารข้าว เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้าวไว้บริโภคเมื่อขาดแคลน โดยมีผู้เก็บเป็นผู้พิจารณาจำนวนข้าวที่จะให้ยืม และรับข้าวคืน ราษฎรที่ต้องการยืมข้าวให้ลงบัญชีไว้ เมื่อเก็บเกี่ยวได้แล้วให้นำมาคืน…

ระบบสหกรณ์

ไม่ว่าจะเสด็จประพาสยังท้องถิ่นชนบทที่ทุรกันดาร ณ แห่งหนใด พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร จะทรงแนะนำให้นำหลักการสหกรณ์มาใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ซึ่งข้อดีของระบบนี้ คือ สอนให้ราษฎรรู้จักช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือกันและกัน…

การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความสำคัญของข้าวว่าเป็น อาหารหลักของคนไทย และเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ จึงทรงให้ความสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าวอย่างต่อเนื่อง…

พระราชดำริโครงการฝนหลวง

การที่ฝนตกล่าช้า ไปจากฤดูกาลเพาะปลูกตามปกติ และการที่ฝนทิ้งช่วงก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อผลผลิต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพระราชดำริว่า น่าจะมีการค้นคว้าทดลอง นำเทคโนโลยีมาทำฝนเทียม ซึ่งใช้ได้ผลดีในต่างประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…

เกษตร “ทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชดำริ

ในปี พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่น โดยมุ่งหมายให้ราษฎรมีความเป็นอยู่อย่าง “พอดีและพอเพียง”คือ ไม่รวยมากแต่ก็พอกิน ไม่อดอยาก ด้วยการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำ…
Scroll to Top