การทำนา

กิจกรรมที่ชาวนาทำในนามีหลากหลาย ภาพที่ปรากฏในห้องแสดงภาพนี้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ชาวนาไทยทำในท้องนา เพื่อเลี้ยงประชากรไทย

  • 1. การไถนา
  • 2. การปลูกข้าว
  • 3. การอารักขาข้าว
  • 4. การเก็บเกี่ยว
  • 5. การนวดข้าว / ฝัดข้าว
  • 6. ควายกับท้องนา
1.1 การไถนาด้วยเครื่องจักรกล
1.2 ไถนาด้วยควาย
2.1 การปักดำ
2.2 การหว่านข้าว
4.1 เกี่ยวข้าวโดยคน
4.2 เกี่ยวข้าวด้วยเครื่องกล
4.3 ขนข้าว
Scroll to Top