HEAD-LOGO-NEW-2.png

การทำนา

กิจกรรมที่ชาวนาทำในนามีหลากหลาย ภาพที่ปรากฏในห้องแสดงภาพนี้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ชาวนาไทยทำในท้องนา เพื่อเลี้ยงประชากรไทย

1.1 การไถนาด้วยเครื่องจักรกล

มีอีก 1 ชุดด้านล่างนี้ แต่จะแสดงให้เห็นเมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน Element Pack

1.2 ไถนาด้วยควาย

มีอีก 1 ชุดด้านล่างนี้ แต่จะแสดงให้เห็นเมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน Element Pack

2.1 การปักดำ

มีอีก 1 ชุดด้านล่างนี้ แต่จะแสดงให้เห็นเมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน Element Pack

2.2 การหว่านข้าว

มีอีก 1 ชุดด้านล่างนี้ แต่จะแสดงให้เห็นเมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน Element Pack

มีอีก 1 ชุดด้านล่างนี้ แต่จะแสดงให้เห็นเมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน Element Pack

4.1 เกี่ยวข้าวโดยคน

มีอีก 1 ชุดด้านล่างนี้ แต่จะแสดงให้เห็นเมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน Element Pack

4.2 เกี่ยวข้าวด้วยเครื่องกล

มีอีก 1 ชุดด้านล่างนี้ แต่จะแสดงให้เห็นเมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน Element Pack

4.3 ขนข้าว

มีอีก 1 ชุดด้านล่างนี้ แต่จะแสดงให้เห็นเมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน Element Pack

มีอีก 1 ชุดด้านล่างนี้ แต่จะแสดงให้เห็นเมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน Element Pack

มีอีก 1 ชุดด้านล่างนี้ แต่จะแสดงให้เห็นเมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน Element Pack

Scroll to Top