เสวนา "นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อข้าวและชาวนา"

โดย ดร.อุกฤษ อุณหเลขกะ
โดย คุณเกศินี แปลงสมบูรณ์
โดย ดร.ธนธรรศ สนธีระ
Scroll to Top