ภาพจากการประชุม

๑. พิธีเปิดการประชุม
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
ดร.ขวัญใจ โกเมศ
เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธิฯ และประธานพิธี  กล่าวเปิดการประชุม
ประธานพิธี ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนองค์กรร่วม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๒. การเสวนา ๔ กลุ่ม
เสวนาเรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อข้าวและชาวนา"
ดร.อุกฤษ อุณหเลขกะ  คุณเกศินี แปลงสมบูรณ์
ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา และ ดร.ธนธรรศ สนธีระ (ภาพจากซ้ายไปขวา)
เสวนาเรื่อง "ข้าวเพื่อสุขภาพ"
รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย คุณสิทธา พรรณสมบูรณ์
และดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล (ภาพจากซ้ายไปขวา)
เสวนาเรื่อง "ข้าวในมิติของเศรษฐกิจหมุนเวียน"
นายสีเมือง ศรีสมบุตร ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์
คุณบรรพต มามาก และ ดร.วัลลภ มานะธัญญา (ภาพจากซ้ายไปขวา)
เสวนาเรื่อง "ข้าวเพื่อการท่องเที่ยว"
คุณศศิวิมล กิตะพาณิชย์ คุณวัฒน์ ธรรมธนจิตต์
และคุณวัชรี ชูรักษา (ภาพจากซ้ายไปขวา)
๓. พิธีปิด
นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้แทนอธิบดีกรมการข้าว
กล่าวปิดการประชุม
๔. นิทรรศการ