ภาพจากการประชุม

๑. พิธีเปิดการประชุม
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
ดร.ขวัญใจ โกเมศ
เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธิฯ และประธานพิธี  กล่าวเปิดการประชุม
ประธานพิธี ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนองค์กรร่วม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๒. การเสวนา ๔ กลุ่ม
เสวนาเรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อข้าวและชาวนา"
ดร.อุกฤษ อุณหเลขกะ  คุณเกศินี แปลงสมบูรณ์
ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา และ ดร.ธนธรรศ สนธีระ (ภาพจากซ้ายไปขวา)
เสวนาเรื่อง "ข้าวเพื่อสุขภาพ"
รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย คุณสิทธา พรรณสมบูรณ์
และดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล (ภาพจากซ้ายไปขวา)
เสวนาเรื่อง "ข้าวในมิติของเศรษฐกิจหมุนเวียน"
นายสีเมือง ศรีสมบุตร ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์
คุณบรรพต มามาก และ ดร.วัลลภ มานะธัญญา (ภาพจากซ้ายไปขวา)
เสวนาเรื่อง "ข้าวเพื่อการท่องเที่ยว"
คุณศศิวิมล กิตะพาณิชย์ คุณวัฒน์ ธรรมธนจิตต์
และคุณวัชรี ชูรักษา (ภาพจากซ้ายไปขวา)
๓. พิธีปิด
นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้แทนอธิบดีกรมการข้าว
กล่าวปิดการประชุม
๔. นิทรรศการ
นิทรรศการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แสดงข้าวมิติของเศรษฐกิจหมุนเวียน
นิทรรศการสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แสดงท่องเที่ยววิถีชาวนา
นิทรรศการสำนักคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แสดงท่องเที่ยววิถีชาวนา
นิทรรศการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
แสดงแอพพลิเคชั่นไลน์บอทโรคข้าว และข้าวพันธุ์ใหม่
นิทรรศการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แสดงผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพหลากชนิด
นิทรรศการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แสดง 10 ผลงานที่ชนะการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าว
นิทรรศการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
แสดงแอพพลิเคชั่นชาวเกษตร
นิทรรศการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงข้าวพันธุ์ใหม่
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าว และแอพพลิเคชัน rice เวลา
นิทรรศการกรมการข้าว แสดงนวัตกรรมพันธุ์ข้าว
นิทรรศการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
แสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าว (เครื่องสำอาง เครื่องดื่มจากข้าว)
๕. จำหน่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและข้าวพันธุ์ใหม่ๆ
Wabellas เซรั่มบำรุงผิวพิเศษจากข้าว
Skin Heaven Facial Cleansing power จากข้าว
ผลิตภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชย โจ๊กข้าว และขนมทำจากข้าว
ผลิตภัณฑ์ข้าวลืมผัว ข้าวก่ำล้านนา ชาข้าวลืมผัว ข้าวกล้องอบกรอบ
ACTRA ผลิตภัณฑ์รักษาผม
KD Care ข้าวโปรตีนต่ำพร้อมรับประทาน
เทสตี้ฟิตฟอร์บาริสต้า ผลิตภัณฑ์สำหรับเติมเครื่องดื่ม
ผ้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและออกแบบจากข้าว แกลบ ใบข้าว
Scroll to Top